ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵢⴷⵓ...

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ , ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  ⵡⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⵀⴰⴱ , ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ , ⴰⵙⴰⵔⴹ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⴹ ⵏ ⵓⵔⵣ...

ⵉⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ : ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵙⴳⴳⵯ...

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ  SUNAN YAGYKARTA ,  ⵜⵉⵛⵛ ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵜⵔ ⴷ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵜⴰⵅⵚⵓⵚⴰⵜ ⵉ ⵡⵙⴳⴳⵯⴰⵙ : 2019/2020 ⵉ...

ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ,...

ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ , ⴰⵙⵙ : 12-01-2019 => voir le lien de l'annonce

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵍⵎⵜ...

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵙⴽⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ  ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵄⴷⵓⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 07 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵢⵙⴰⵏ ⴰⵍⴰ...

ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ : ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵀⵉⵏⴷⴰⵡⵉ ⵏ...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵢⵜⵜⵉⵛ  ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵀⵉⵏⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⵎⵃⴹⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵎⴰⵏⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ  : 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019...

ⴰⵔⴰⵖⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ Era...

ⵉⵜⵡⴰⵅⵙⵙⴰ ⴰⵏⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵖⵉ  ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ , ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⴰⵜⵉⵏ , ⴷⴳⴳⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵅⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⵉ ⵜⵉⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴰⵎⴰⵅⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵜⵉ...

ⵜⵉⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵍⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⴷⴰ...

ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ (ⵉⵊⵊ)  ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉ...

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024