ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵍⵎⵜ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ


ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵙⴽⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ  ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵄⴷⵓⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 07 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵢⵙⴰⵏ

ⴰⵍⴰⵖⵉⵢⴰ ⵡⴰ ⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024