ⵜⵉⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵍⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 14 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018


ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ (ⵉⵊⵊ)  ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ (ⵉⵊⵊ)  ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ (ⵉⵊⵊ)  ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024