ⵉⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ : ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵙⴳⴳⵯⴰⵙ : 2019/2020


ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ  SUNAN YAGYKARTA ,  ⵜⵉⵛⵛ ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵜⵔ ⴷ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵜⴰⵅⵚⵓⵚⴰⵜ ⵉ ⵡⵙⴳⴳⵯⴰⵙ : 2019/2020

ⵉ ⵡⵙⵏⵓⵎⵍ

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024