ⴰⵔⴰⵖⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ Erasmus+ KA107 - UMOVE(ME)


ⵉⵜⵡⴰⵅⵙⵙⴰ ⴰⵏⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵖⵉ  ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ , ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⴰⵜⵉⵏ , ⴷⴳⴳⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵅⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⵉ

  • ⵜⵉⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ
  • ⴰⵎⴰⵅⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ
  • ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹⵏ  UMinho

ⴰⵣⵡⵍ --  https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx  (ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ) /  https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx ( ICM ⴰⵣⵡⵍ )

ⴰ ⵡⴰⵔⵏⵉ ⵡⵔⴰⵖⵉ, ⵉⵜⵅⵉⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵏⵅⵅⴷⵎ ⵓⵎⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ

  1. UMinho : ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⵉⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛⵛ ⴰⴷ ⵙⴽⴽⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ
  2. ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ , ⵉ ⵜⵎⵙⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⵉⵔ
  3. ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ , ⵉ ⵜⵎⵙⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ / ⴰⵙⵍⵎⴷ
  4. ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ  UMinho
  5. ⴰⵚⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ
  6. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵣⵜ
  7. ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ Minho ⴰⵜⵉⵔⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵥ ⴷ ⴰⵙⵓⵜⵜⵓⵢ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵜⵡⴰⵇⴷⵎⵏ ⴳ ⵔⵡⵇⵜ ⵉ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵙⴰⵏⵏⵊ

ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ  ⵜⴰⵎⴷⵡⴰⵍⵜ , ⴰ ⵜⵉⵔⵉ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵣⵉ ⴱⴰⵕⵕⴰ, ⴰ ⵡⴰⵔⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⵍⵟ  ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ / ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴷ  ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ  UMinho

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵔ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉ ⴷ ⵢⵙⴰⵏ   https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024