ⴰⵎⵔⵇⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ PRIMA ⴷ Hor...

ⴷⴳ ⵜⵢⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⵉⵊⵓ ⵎⵔⵔⵇⵉ   ⵅⴼ ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ  PRIMA ⴷ    Horizon 2020    ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵜ ⵙⵉ...

ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍ...

ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵊⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ  26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2018, ⵖⵔ 4 ⵏ ⵓⵄⵛⵛⵉ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵢⴼⴼⵖⵏ  ⵖⵔ ⵜⵙⵜⴰⵖⵜ , ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ...

ⵜⴰⵎⵙⵙⴹⴼⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ  ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴳ imçlayn  ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ , ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ( ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵎⵔ)...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ : - ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ. - ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏⵜ. ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵙⴷ...

ⵜⴰⵙⵎvⵓⵔⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ pⴰⵙⵏⴰ _ ⵜⴰvⴰⵔⵜ 2016...

Lalla hasna tanmvurt n tarslt mupammed 5 i taspDit n uwanaⴹ .tbedd xf di ssxirat  6 -03 2017 xf tmukca  n tasmvurt n  tavart 2016 ....

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024