ⵜⴰⵎⵙⵙⴹⴼⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ  ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴳ imçlayn 
ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ , ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ( ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵎⵔ) ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ, ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ 
اضغط هنا
ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴷⴰⴷⵜ - ⴰⵜⵉⴽⵏⵉ- ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ( ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵎⵔ ) ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ, ⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ, ⴰⵎⴰⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵔⵉⵜⵉⵏ- ⴰⵜⵉⴽⵏⵉ- ⵙⴳ اضغط هنا

ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ( ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵎⵔ)  ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ اضغط هنا
ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ  ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⵜ ( ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵎⵔ ) ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ ,ⵙⵙⵉⴽⵍ ⴷⴰ اضغط هنا

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024