ⴰⵎⵔⵇⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ PRIMA ⴷ Horizon2020


ⴷⴳ ⵜⵢⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⵉⵊⵓ ⵎⵔⵔⵇⵉ   ⵅⴼ ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ  PRIMA ⴷ    Horizon 2020    ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵜ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ 

ⴰⵎⵔⵔⵇⵉⵢⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰⵙⵖⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⴳⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⴰⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵣⴷⵓⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ  ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ  PRIMA ⴷ    Horizon 2020    

ⵜⵓⵖⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵇⵉⵢⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024