ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ : - ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ. - ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏⵜ.


ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ :
- ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ.
- ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜⵏ
ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏⵜ.

ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵊⴷⴰ ; ⴷⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵉⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵊⴰⵔ 12 ⴷ 24ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⴻⵔ 2017 ⴷⴳ ⵓⵊⴷⴰ. ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵓⵖⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜⴷⴳ ⵉⵊⵏ ⵉⴼⵔ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵉⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵊⴷⴰ ; ⴷⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ; ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ; ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ . ⵎⵎⴰⵎⵛ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵉ ⵢⵙⵏⴻⵏⵏ ⵉⵊⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ.

 

 

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024