ⵙ ⵓⵙⴰⵢ ⵉ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ " ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ"   , ⵉⴳ ⵉⵔⴰⵖⴰ...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ : - ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ. - ⵜ...

ⵜⴰⵙⵎvⵓⵔⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ pⴰⵙⵏ...

Lalla hasna tanmvurt n tarslt mupammed 5 i taspDit n uwanaⴹ .tbedd xf di ssxirat ...

ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓ...

ⴰ ⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵓⵙⵉⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏvⵎⵙ ⵉⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵙⵙ 21 ⴷ 22 ⴷⵉⵙⵓⵎⴱⵔ 2016...

ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ...

ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉvⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢ  ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜvⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⴰⴳⵔⴰⵓ...

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓpⴰⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵔ...