ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱ...

-    ⴰⵜⵜⵉⴳ ⵏ ⴱⵢⵓⵎⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ pⵓⵎ ⴰⵏⴰⵡⴹ ⵉⵙⵓvⴰⴷ ⴷⵉ 52%...

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰvⵀⵍⴰⵏⵜ ⵉ...

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰvⵀⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵊ...