ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ

Passé

ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵣⵉ ⴰⴱⵔⴰ...

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵔⵜ...

Passé

ⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵜⵍ : ⵣⵉ ⵜⵉ...

ⵉⵙⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵉⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ  ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴱ...

Passé

   Aqqan n a.r.e.s tasdawit m – 1