.

ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵣⵉ ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵅⴼ : ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵉⵏ

2019-04-25 2019-04-27


ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵔⵜⵛⵉⴽⴰ, ⴰⵎⵕⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵉⵏ , ⵣⵉ 25 ⴰⵔ 27 ⵉⴱⵔⵉⵍ 2019 ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024