.

Passé

ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵣⵉ ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵅⴼ...

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵔⵜⵛⵉⴽⴰ, ⴰⵎⵕⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵉⵏ , ⵣⵉ 25 ⴰⵔ 27 ⵉⴱⵔⵉⵍ...

Passé

ⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵜⵍ : ⵣⵉ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⵥⵕⴰ

ⵉⵙⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵉⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ  ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵜⵍ : ⵣⵉ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰ ⵖⵔ ⵉⵎⵥⵕⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ...

Passé

   Aqqan n a.r.e.s tasdawit m – 1

Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2024