ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎ...

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ...

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵜ...

ⵉⵃⴹⴰⵕ ⴰⵙⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵏ...

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰ...

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ  ⴳ ⵓⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉ...

ⴰⵎⵔⵇⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵡ...

ⴷⴳ ⵜⵢⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⵉⵊⵓ ⵎⵔⵔⵇⵉ   ⵅⴼ ⵓⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ  PRIMA...

ⴰⵎⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓ...

ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⴷⴳ ⵔ...

ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵙ...

ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵊⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ  26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2018, ⵖⵔ 4 ⵏ ⵓⵄ...

ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵡⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙ...

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵉⴳⴱⵉ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⴰⴱⵔⵣⴰ...

ⵜⴰⵎⵙⵙⴹⴼⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ  ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴳ imçlayn  ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰ...