ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵓⵜⵉⵜⵏ

ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵟⵟⵓⵟⵏ

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ

9

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ

77886

ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ

1000

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵄⴽⵏⵉ

459

ⵉⵙⴰⵔⵎⵏ

64

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

142

  • (16) ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
  • (31) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ
  • (03) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
  • (10) ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ
  • (53) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ
  • (10) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ
  • (06) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
  • (09) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵊⵏⵢⵓⵕ
  • (03) ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ
  • (01) ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ

.


Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2023