ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵓⵜⵉⵜⵏ

ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵟⵟⵓⵟⵏ

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ

8

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ

75566

ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ

942

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵄⴽⵏⵉ

463

ⵉⵙⴰⵔⵎⵏ

64

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

146

  • (16) ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
  • (34) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ
  • (03) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
  • (12) ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ
  • (60) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ
  • (06) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ
  • (01) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
  • (10) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵊⵏⵢⵓⵕ
  • (03) ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ
  • (01) ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ

.


Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2021