ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ

ⴱⵓⵍⴻ ⴰⴳⵔⵉⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴻ, ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵙ ⴰⴳⵔoⴰⵍⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵉⵔⴻ ⴻⵜ ⴱⵉoⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ


oⴱⵊⴻⵛⵜⵉⴼⵙ

ⴷⴻvⴻⵍoppⴻⵎⴻⵏⵜ ⴻⵜ ⴰⵎⴻⵍⵉoⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵍⴰ pⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ ⴰⴳⵔⵉⵛoⵍⴻ ⴷⴰⵏⵙ ⵍⴰ ⵔⴻⴳⵉoⵏ ⴷⴻ ⵍ’oⵔⵉⴻⵏⵜⴰⵍ ;
ⴻⵍⴰⴱoⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵏoⵓvⴻⴰⵓⵅ pⵔoⵛⴻⴷⴻⵙ ⴷ’ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ pⵔoⴷⵓⵉⵜⵙ ⵏⴰⵜⵓⵔⴻⵍⵙ.

ⵎⵉⵙⵙⵉoⵏ

ⴻⵏ ⴰⵛⵛoⵔⴷ ⴰvⴻⵛ ⵍⴰ ⵙⵜⵔⴰⵜéⴳⵉⴻ ⴷⵓ pⵍⴰⵏ ⵎⴰⵔoⵛ vⴻⵔⵜⵍ’ⵓⵎp ⵎⴰⵜ ⴻⵏ pⵍⴰⵛⴻ ⵓⵏⴻ pⵍⴰⵜⴻⴼoⵔⵎⴻ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⵇⵓⴻ ⴷéⴷⵉéⴻ à ⵍ’ⴰⴳⵔⵉⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴻ, ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵙ ⴰⴳⵔoⴰⵍⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵉⵔⴻ ⴻⵜ ⴱⵉoⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ poⵓⵔ :

 • ⴷévⴻⵍoppⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵍⴰ pⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍⴻ ⴻⵜ véⴳéⵜⴰⵍⴻ ⴻⵜ ⴷoⵎⴻⵙⵜⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵏoⵓvⴻⵍⵍⴻⵙ ⴻⵙpèⵛⴻⵙ ;
 • vⴰⵍoⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ  ⴷⴻⵙ ⵔⴻⵙⵙoⵓⵔⵛⴻⵙ ⵏⴰⵜⵓⵔⴻⵍⵍⴻⵙ: pⵍⴰⵏⵜⴻⵙ ⴰⵔoⵎⴰⵜⵉⵇⵓⴻⵙ ⴻⵜ ⵎéⴷⵉⵛⵉⵏⴰⵍⴻⵙ, ⵀⵓⵉⵍⴻⵙ ⴷ’oⵍⵉvⴻ, ⴷ’ⴰⵎⴻⵏⴷⴻ, ……
 • opⵜⵉⵎⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵍ’ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ ⵔⴻⵙⵙoⵓⵔⵛⴻⵙ ⵏⴰⵜⵓⵔⴻⵍⵍⴻⵙ ⴻⵏ ⴰⴳⵔⵉⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴻ ;
 • oⴼⴼⵔⵉⵔ ⴷⴻⵙ poⵙⵙⵉⴱⵉⵍⵉⵜéⵙ ⴷ’ⵉⵏvⴻⵙⵜⵉⵙⵙⴻⵎⴻⵏⵜ ⴻⵜ ⴷ’ⵉⵏⵛⵓⴱⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ pⵔoⵊⴻⵜⵙ ⵉⵏⵏovⴰⵏⵜⵙ ⴷⴰⵏⵙ ⵍ’ⴰⴳⵔoⴰⵍⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵉⵔⴻ, ⵍⴻ ⵛoⵏⴷⵉⵜⵉoⵏⵏⴻⵎⴻⵏⵜ ⴻⵜ ⵍⴰ ⵍoⴳⵉⵙⵜⵉⵇⵓⴻ ⴻⵏ pⴰⵔⵜⴻⵏⴰⵔⵉⴰⵜ ⴰvⴻⵛ ⵍⴻⵙ pⴰⵔⵜⴻⵏⴰⵉⵔⴻⵙ ⵙoⵛⵉoéⵛoⵏoⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷⴻ ⵍ’oⵔⵉⴻⵏⵜⴰⵍ.

pⵔoⵊⴻⵜⵙ ⴻⵏ ⵛoⵓⵔⵙ

ⵍⴻⵙ pⵔoⵊⴻⵜⵙ ⴷⴻ ⵔⴻⵛⵀⴻⵔⵛⵀⴻ ⴻⵏ ⵛoⵓⵔⵙ ⴷⴰⵏⵙ ⵍⴻⵙⴷoⵎⴰⵉⵏⴻⵙ ⴷⴻ ⵍ’ⴰⴳⵔoⴰⵍⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵉⵔⴻ, ⵍ’ⴰⴳⵔⵉⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴻ, ⴻⵜ ⵍⴻⵙ ⴱⵉoⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ ⵙoⵏⵜ :

 • ⵛⴰⵔⴰⵛⵜéⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⴰⵎéⵍⵉoⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵍⴰ pⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍⴻ : ⵔⴰⵛⴻ ⴱⴻⵏⵉ ⴳⵓⵉⵍⴻ, ⴰpⵉⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴻ,… ; 
 • pⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ véⴳéⵜⴰⵍⴻ : ⵙⴰⴼⵔⴰⵏ, pⴰⵍⵎⵉⴻⵔ ⴷⴰⵜⵜⵉⴻⵔ, ⵜⴻⵔⴼⴻⵙⵙⴻ, ⴷoⵎⴻⵙⵜⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵏoⵓvⴻⵍⵍⴻⵙ ⴻⵙpèⵛⴻⵙ (ⵊoⵊoⴱⴰ, pⵉⵙⵜⴰⵛⵀⵉⴻⵔ, pⵍⴰⵏⵜⴻⵙ ⴰⵔoⵎⴰⵜⵉⵇⵓⴻⵙ ⴻⵜ ⵎéⴷⵉⵛⵉⵏⴰⵍⴻⵙ ;
 • vⴰⵍoⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ pⵔoⴷⵓⵉⵜⵙⴷⴻ ⵜⴻⵔⵔoⵉⵔ ⴷⴻ ⵍ’oⵔⵉⴻⵏⵜⴰⵍ ; 
 • ⴱⵉoⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ : ⵉⵙoⵍⴰⵜⵉoⵏ ⴻⵜ vⴰⵍoⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⴱⴰⵛⵜéⵔⵉⴻⵙ à ⵉⵏⵜéⵔêⵜ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵍ, ⵛⴰⵔⴰⵛⵜéⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴱⵉoⵛⵀⵉⵎⵉⵇⵓⴻ ⴷⴻⵙ pⵔoⴷⵓⵉⵜⵙ ⴰⵍⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵉⵔⴻⵙ ⴻⵜ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⴰⵎéⵍⵉoⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴳéⵏéⵜⵉⵇⵓⴻ ;•   
 • ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷⴻ ⵛoⵏⵙⴻⵔvⴰⵜⵉoⵏⵙ ⴻⵜ ⴷ’ⴻⵎⴱⴰⵍⵍⴰⴳⴻⵙ,
 • vⴰⵍoⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ pⵍⴰⵏⵜⴻⵙ ⴰⵔoⵎⴰⵜⵉⵇⵓⴻⵙ ⴻⵜ ⵎéⴷⵉⵛⵉⵏⴰⵍⴻⵙ.

ⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⴻⵙ ⴰⵙⵙoⵛⵉéⴻⵙ 

 • ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵉⵔⴻ ⴷⴻ ⴱⵉoⵛⵀⵉⵎⵉⴻ ⴻⵜ ⴱⵉoⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ
 • ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵉⵔⴻ ⴷⴻ ⴱⵉoⵍoⴳⵉⴻ ⴷⴻⵙ pⵍⴰⵏⵜⴻⵙ ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⵎⵉⵛⵔooⵔⴳⴰⵏⵉⵙⵎⴻⵙ
 • ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵉⵔⴻ ⴷⴻ pⵀⵢⵙⵉoⵍoⴳⵉⴻ, ⴳéⵏéⵜⵉⵇⵓⴻ ⴻⵜ ⴻⵜⵀⵏopⵀⴰⵔⵎⴰⵛoⵍoⴳⵉⴻ
 • ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵉⵔⴻ ⴷ’ⴰⵏⴰⵍⵢⵙⴻ ⵛoⵏⵜⵔôⵍⴻ ⵇⵓⴰⵍⵉⵜé