ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵢⵓⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ


-    ⴰⵜⵜⵉⴳ ⵏ ⴱⵢⵓⵎⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ pⵓⵎ ⴰⵏⴰⵡⴹ ⵉⵙⵓvⴰⴷ ⴷⵉ 52% ⴰⵔ  2030..
-    ⴱⵉⵢⵓⵎⴰⵙⵙ ⵜⵜⵉⵛ ⴱⵍⴰ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ . ⴱⵉⴽⴰⵔⴱⵓⵏⴰⵜ ⴷ ⵍpⵎⵓ 
-    ⵎvⵔⵉⴱ vⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⵓvⴰⵡⴰⵙ . ⵜⵉⵙⵏⴰⵢⵉⵏ . ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ.ⴷⴳ ⵓⴳⵢⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵓⵎⵎⴰⵙⵙ
-    ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰvⵔⵉⴱ vⴰⵔⵙⵏⵜ ⴰvⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴱⵉⵓⵎⴰⵙⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵓvⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵔⵓⴷ  ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵓⵎⴰⵙⵙ .
-     ⵍⵎvⵔⵉⴱ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⵛⵛⴻⵏ ⴰⵜⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⴱⵉⵓⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵙⵏⴽⴰⴹ ⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉpⵓⴷⵔⵢⴻⵏ