ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵢⴷⵓⴷ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ


ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ , ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  ⵡⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⵀⴰⴱ , ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ , ⴰⵙⴰⵔⴹ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⴹ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵢⴷⵓⴷ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ

ⴰⵙⵙⵏⴱⴳⵉ ⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ