ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⵅⴼ...

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ , ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  ⵡⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⵀⴰⴱ...

ⵉⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ : ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ...

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ  SUNAN YAGYKARTA ,  ⵜⵉⵛⵛ ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵍ...

ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ...

ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ , ⴰⵙⵙ : 12-01-2019 => voir le lien de l&...

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖ...

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵙⴽⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ  ⵉ ⵢⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙ...

ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ : ⴰⵙⵇ...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵢⵜⵜⵉⵛ  ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵀⵉⵏⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⵉⴳⴳⴰ...

ⴰⵔⴰⵖⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⵖⵉ...

ⵉⵜⵡⴰⵅⵙⵙⴰ ⴰⵏⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵖⵉ  ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ , ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⴰⵜⵉⵏ , ⴷⴳⴳⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵅⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⴰ...

ⵜⵉⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉ ⵜ...

ⵜⴰⵙⴳⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ (ⵉⵊⵊ)  ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎ...