ⵙ ⵓⵙⴰⵢ ⵉ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ " ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ"   , ⵉⴳ ⵉⵔⴰⵖⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴳⴰⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵏ ⵇⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙⵙ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵎⵎⴳⵏⵜⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⵔⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⴰⵛⵉⵔ, ⴳⴳⵉⵏ  ⵉⵎⴳⴳⵏⵜⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ  ⵉ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵉⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵙⵜ, ⵎⴰⵎⴽ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵔⵎⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷⴰⵢⵙ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵔⵇⵉ ⴰⴷ, ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵉⵛⵜ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ.