ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵏⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ ⴷ ⵉⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ


ⵉⵃⴹⴰⵕ ⴰⵙⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 1 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵏⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⵜ, ⴰⵡⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵚⵚⴰⵎⴰⴷⵉ

ⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵜⵓⵖⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵍⴰ ⴱⴰⵛⵛ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵏⴷⴰⵙⴰ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ , ⴰⵔⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ