ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴻⵜⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏⵏⵙ


ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ  ⴳ ⵓⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 18 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⵅⴼ  ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵔⵉⴳⴱⵉ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ. ⵉⵜⴰⵙⴷ ⵓⵎⵓⵏⵉⵢⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰ ⵡⴰⵔⵏⵉ ⴰⵔⴱⵃ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵚⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉ ⵢⵄⴷⴰⵏ, ⵡ ⵉⵜⴰⵙⴷ ⵄⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⴰⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ . ⴷ ⵉⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⴽⴽⴰⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ  ⵉⵏⵖⵓⵖⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵓⵖⵉⵏ ⵏ  ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵅ ⴰⵔⵔⴱⵃⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ , ⵉⵛⴽⴽⴰⵕ ⵄⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵉⴳⴳⴰ. ⵉⵃⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⵔⵇⵉⵢⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ  ⴰⵏⵏⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ