ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵓⵙⵉⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏvⵎⵙ


ⴰ ⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵓⵙⵉⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏvⵎⵙ ⵉⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵙⵙ 21 ⴷ 22 ⴷⵉⵙⵓⵎⴱⵔ 2016 ⴷⴳ ⵜⴰvⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵕ.