ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ


ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵊⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 5 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴰⴽⴰⵔⴰⵕ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵖⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙⴽ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵕⵇⵉ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⴰⵎⵇⵉⵢⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵢⵃⴹⴰⵕ ⴷⴰⵢⵙ ⵎⴰⴰⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰ SNRST , ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉ ⵢⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴱⴰⵛⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ