ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜvⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⴰⴳⵔⴰⵓ ⴰⵙⴷⴰⵡⵉ : ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ – ⵓⵊⴷⴰ .


ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓpⴰⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵊⴷⴰ . ⴰⵙⵙ 27 ⴼⴱⵔⴰⵢⴻⵔ 2016 ⴰⴷⵓ ⴰⵙⴳⵓⵎ ;: ⵎⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⴰⵎⵏⴰⴹⵜ .