ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵡⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵉⴳⴱⵉ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ


ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵉⴳⴱⵉ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ  ⵅⴼ ⴰⵔⴱⵃ ⵏⵏⵙⵏ ⵡ ⵢⵙⵉⵜⵜⵉⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵢⵏⴻⵏⵏ ⵉⵚⵓⵔⴰⴼ ⵖⵔ ⵣⴰⵜ