ⴰⵎⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵉⵏⵉⵏ


ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⴷⴳ ⵔⴰⴱⴰ, ⴷ ⵉⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⴳⵍⵍⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵥⵔⴼ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ  ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ "ⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ" ⵉ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵉⵏⵉⵏ

ⵉⵃⴹⴰⵕ ⴳ ⵜⴼⴳⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ  ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ